De 10 beoogde uitgangspunten

Hieronder zijn de beoogde uitgangspunten opgenomen die van toepassing zijn op de onderdelen waarbij sprake is van Gepast Gebruik én in de situatie dat Gepast Gebruik is geïntegreerd in Horizontaal Toezicht.

 1. Instellingen en zorgprofessionals dragen samen zorg voor voldoende reflecterend en lerend vermogen op Gepast Gebruik en borgen dit in de (zorg)processen. Uitkomsten voor de patiënt spelen hierbij een belangrijke rol.
 2. De onderbouwing of de geleverde zorg bij groepen patiënten wel of niet gepast is ligt bij de beroepsgroep en de instelling en dient toetsbaar en transparant te zijn.
 3. Bij het onderbouwen hanteert de beroepsgroep/behandelaar de volgende bronnen (in volgorde van normduidelijkheid/mate van evidence):
  • Duidingen en verbetersignalementen van het Zorginstituut Nederland.
  • Tripartite geautoriseerde zorgstandaarden, opgehangen in register van kwaliteitsstandaarden (bij het Zorginstituut), en/of: Door de beroepsgroep geautoriseerde richtlijnen en zorgstandaarden en/of:
   Wetenschappelijk onderzoek en geobjectiveerde afwegingen van voor- en nadelen van verschillende zorgopties.
  • Expertise en ervaringen van zorgprofessionals en zorggebruikers.
 4. Gepast Gebruik betreft een niet-concurrentieel rechtmatigheidsvraagstuk en wordt geïntegreerd in de Horizontaal Toezicht relatie tussen de representerende zorgverzekeraar en de zorgaanbieder. Ook hier gelden het representatiekader zoals vastgesteld in het landelijk raamwerk Horizontaal Toezicht.
 5. Vanuit de HT-relatie tussen representerende zorgverzekeraar en instelling worden in het bilaterale overleg afspraken gemaakt over de te onderzoeken onderwerpen/mogelijke risico’s ten aanzien van Gepast Gebruik.
 6. Het doel van de afspraken is niet het sanctioneren van het verleden, maar verbeterafspraken maken voor de toekomst (verbeterplan). Vooraf worden afspraken gemaakt over
  de eventuele consequenties van het niet halen van deze verbeterafspraken.
 7. Er zijn verschillende manieren om potentiele Gepast Gebruik onderwerpen te agenderen, bijvoorbeeld (benchmark) analyses of landelijk uitgewerkte casussen. De afspraken over Gepast Gebruik worden voorafgaand (prospectief) gemaakt en opvolging van deze afspraken worden in het bilaterale overleg besproken.
 8. HT-partijen onderzoeken de mogelijkheid om gebruik te maken van een landelijke dataset op basis waarvan benchmark analyses kunnen worden uitgevoerd en waarbij er gelijke toegang is voor zorgaanbieders en zorgverzekeraars.
 9. Er zal sprake zijn van een stapsgewijze ingroei van Gepast Gebruik onder Horizontaal Toezicht. Er wordt ruimte gegeven om op lokaal niveau onderwerpen te agenderen en hierover afspraken te maken. Wanneer risico’s lokaal zijn teruggebracht vervalt dit onderwerp.
 10. Good practices vanuit de lokale afspraken worden opgenomen in een landelijk overzicht zodat ook landelijk sprake zal zijn van een leercurve.

Start met typen en druk op enter om te zoeken