Landelijke tafel

2018 en 2019 zullen oefenjaren zijn om Gepast Gebruik te laten ingroeien in Horizontaal Toezicht. Daarom spreken we hier ook wel over de ingroeiperiode. In de ingroeiperiode zal sprake zijn van een gezamenlijke aanpak vanuit de betrokken partijen. Enerzijds is die gezamenlijke aanpak op inhoud, anderzijds op de organisatie en het proces.

Wat betreft de inhoud: elke representerende zorgverzekeraar gaat samen met minimaal 1 zorgaanbieder oefenen met Gepast Gebruik vanuit Horizontaal Toezicht. In 2018 wordt een eerste zelfgekozen onderwerp uitgediept (lokaal bepaald door representerende zorgverzekeraar en instelling). Via de FMS wordt de betreffende Wetenschappelijk Vereniging betrokken bij dit onderwerp en de uitwerking. Het deelnemen aan een dergelijk initiatief moet positief gestimuleerd worden. Gedurende de proefperiode komt er een format met daarin welke vragen beantwoordt moeten worden, zodat de casussen ook in aanpak goed vergeleken kunnen worden.

Agendering van onderwerpen kan op basis van data, maar ook op basis van signalen vanuit de aanbieder. Dus niet alleen data-gedreven, maar ook kwalitatief. Ook de aanbieder kan actief onderwerpen aandragen. Informatie vanuit de zorgverzekeraars zou ook voor een ziekenhuis inzichtelijk moeten zijn, zodat zij hun eigen benchmark kunnen maken op elementen van Gepast Gebruik. Zorgaanbieders kunnen ook zelf interne benchmarks ontwikkelen.

Wat betreft de organisatie en het proces: op landelijk niveau zullen, mede op basis van de ervaringen in het oefenen, de samenwerkingsrelatie, het proces en de mogelijke te hanteren methodieken en instrumenten worden geëvalueerd. Op basis van die evaluatie kunnen aanbevelingen worden gedaan voor een goede koppeling aan Horizontaal Toezicht, organisatie en bijbehorende werkafspraken, procesafspraken en eventuele methoden en instrumenten.

Bij Gepast Gebruik is het ook van belang dat duidelijk is waar Gepast Gebruik organisatorisch onder valt bij een zorgaanbieder. Welke organisatieonderdelen zijn verantwoordelijk voor Gepast Gebruik vraagstukken en hoe gaan deze onderdelen ermee om? Wat is de rol van zorginkoop? Wat is de rol van zorgverkoop? Hoe is het re ecterend en lerend vermogen op Gepast Gebruik geborgd in de organisatie? Ook ten aanzien van dit organisatiepunt kan sprake zijn van Good Practices. Bijvoorbeeld als er sprake is van re ectiesessies binnen vakgroepen. Deze elementen zullen ook op de landelijk tafel besproken worden.

Landelijke tafel Gepast Gebruik

Er komt een landelijke tafel Gepast Gebruik die zowel de inhoud als de beleidskant (proces en organisatie) bespreekt in de proefperiode 2018 en 2019. De eigen werkgroep Gepast Gebruik van ZN gaat hierin op. Over de structuur van deze tafel en de mijlpalenplanning zullen nog verdere afspraken worden gemaakt.

Planning

Op verschillende niveaus kunnen Gepast Gebruik onderwerpen besproken worden:

 1. Lokaal intern (bijvoorbeeld binnen een vakgroep)
 2. Lokaal tussen een zorg aanbieder en representerende zorgverzekeraar
 3. Landelijk wanneer de uitkomsten van aanbieder en
  representerende zorgverzekeraar bekend zijn

Vanuit Horizontaal Toezicht zal er geoefend gaan worden met de niveaus 2 en 3.
Elke representerende zorgverzekeraars gaat samen met minimaal één zorgaanbieder oefenen met Gepast Gebruik (niveau 2). De gekozen casussen (inclusief stand van zaken) zullen in eind 2018 worden gedeeld in de Landelijk tafel Gepast Gebruik (niveau 3). Er zijn twee mogelijke uitkomsten van deze proefcasussen:

 • Het is inderdaad een Gepast Gebruik casus -> casus kan opgepakt
  worden vanuit Horizontaal Toezicht
 • Het is toch geen Gepast Gebruik casus -> casus zal geen onderdeel
  uitmaken van Horizontaal Toezicht

Beide uitkomsten zullen landelijk worden gedeeld. Bij uitkomst A. kan verder gesproken worden over hoe een dergelijke casus onderdeel kan worden van Horizontaal Toezicht. Bij zowel uitkomst A als B is het van belang gezamenlijk het proces goed te begrijpen, om te leren voor de inbedding in Horizontaal Toezicht.

Een specifieke planning voor 2018 en 2019 zal worden opgesteld wanneer de werkdocument is vastgesteld.

Start met typen en druk op enter om te zoeken