Instapmodel

Aan de hand van het instapmodel Horizontaal Toezicht Zorg kan een zorgaanbieder een quickscan van de organisatie maken om vast te stellen in hoeverre de organisatie gereed is om over te gaan op Horizontaal Toezicht. Het instapmodel is een vertaling van randvoorwaarden naar toetsbare normen. Deze normen hebben betrekking op de organisatie, besturing en beheersing van zorgaanbieders en zijn gebaseerd op internationaal bewezen methodologie (o.a. COSO en Cobit), maar dan specifiek gemaakt voor de zorgbranche en geconcentreerd rondom rechtmatigheid van de zorgdeclaraties.

Doel van het instapmodel is vaststellen of een zorgaanbieder in staat is om effectief een Horizontaal Toezicht relatie aan te gaan en waar verbeteringen nodig zijn. Het instapmodel is een bewuste stap in het Horizontaal Toezicht proces. Het voorkomt dat direct capaciteit en middelen worden ingezet bij het inhoudelijke controleraamwerk, terwijl de randvoorwaarden nog niet op orde zijn.

Toepassing

Nadat een zorginstelling op basis van de businesscase tot de veronderstelling is gekomen dat invoering van Horizontaal Toezicht voor de organisatie zinvol en waardevol is, kan op basis van het instapmodel bepaald worden of de instelling ook daadwerkelijk klaar is om over te gaan op een Horizontaal Toezicht relatie. Met behulp van het instapmodel HT kan een zorgaanbieder aantoonbaar maken dat de huidige mate van governance, besturing en compliance rondom de rechtmatigheid van de zorgdeclaraties voldoende is voor een effectieve Horizontaal Toezicht relatie. Dit betreft een kwalitatieve toets op organisatie- en beleidsniveau.

Versie 2.0

In december 2017 is een nieuwe versie van het Instapmodel Horizontaal Toezicht Zorg beschikbaar gesteld. Het instapmodel (versie 2.0) heeft als ingangsdatum 1 januari 2018. Ziekenhuizen die nog moeten gaan starten met het Instapmodel wordt gevraagd deze versie van het Instapmodel te hanteren. Versie 2.0 bevat nog steeds dezelfde normen, echter zijn die normen op diverse punten verbeterd. Ook is een uitleg toegevoegd bij de diverse definities en is de toelichting bij de toepassing van dit model van een update voorzien.

Start met typen en druk op enter om te zoeken