In het Control Framework worden de beheersdoelstellingen, de bijbehorende risico’s en beheersmaatregelen opgenomen. Het doel is om op een uniforme wijze hierover verantwoording af te leggen in de keten. Om de zorgverzekeraars voldoende zekerheid te bieden ten behoeve van hun verantwoording verder in de keten is assurance een sluitstuk, zodat de wettelijke controletaken vanuit de verzekeraars zijn geborgd. Assurance is geen doel op zich, maar kan helpen het opgebouwde vertrouwen te funderen.

Wat is het Control Framework?

Het Control Framework is een gestructureerd beheersingskader dat in de parktijk de uitvoering van Horizontaal Toezicht faciliteert. Het maakt inzichtelijk of met de interne beheersing de onderkende beheersdoelstellingen voor het rechtmatig registreren en declareren van zorg in toereikende mate worden behaald. En het Control Framework faciliteert de dialoog daarover tussen een zorgaanbieder en de representerende zorgverzekeraar.

Het Control Framework beschrijft de processtappen die een zorgaanbieder, verzekeraar en een assurance provider moeten zetten om Horizontaal Toezicht in de praktijk vorm te geven.

Processtappen

Er zijn zeven processtappen gedefinieerd:

Hierbij staat voorop dat de zorgaanbieder zelf aantoont dat debeheersdoelstellingen in voldoende mate zijn gerealiseerd, door het aantonen van opzet, bestaan en werking van de beheersmaatregelen. Door het afleggen van verantwoording over de beheersing van de hoge en midden risico’s wordt voldoende zekerheid verkregen over de beheersdoelstellingen.

In het Control Framework is per stap opgenomen welke werkzaamheden de zorgaanbieder, de representerende zorgverzekeraar en de tweede zorgverzekeraar uitvoert. De rol van de tweede zorgverzekeraar is hoofdzakelijk gericht op een eenduidige toepassing van Horizontaal Toezicht door de representerende zorgverzekeraar.

Relatie met het implementatieplan

Het Control Framework wordt toegepast door zorgaanbieders die zich bevinden in de implementatiefase (fase D) of in de verantwoordingsfase (fase E). Ook in fase A t/m C kunnen voorbereidende stappen gezet worden om te komen tot een Control Framework.

In de implementatiefase doorloopt de zorgaanbieder de stappen 0 t/m 6 uit het Control Framework. De overgang naar processtap 6 is tegelijk ook de overgang naar fase E uit het implementatieplan en dus de overgang naar Horizontaal Toezicht. Wanneer een zorgaanbieder eenmaal de stap heeft gemaakt naar de verantwoordingsfase (fase E) worden de processtappen 0 t/m 6 uit het Control Framework jaarlijks toegepast. Het Control Framework blijft dus continue van toepassing als vast onderdeel binnen de bedrijfsvoering van de zorgaanbieder.

 

Bij bepaalde stappen wordt er een go/ no go gegeven door de representerende zorgverzekeraar en de tweede zorgverzekeraar. De rol van de tweede verzekeraar is vaststellen dat de representerende verzekeraar zijn werkzaamheden uitvoert in lijn met het landelijk raamwerk en met voldoende kwaliteit. Het dossier van de representerend zorgverzekeraar is inzichtelijk voor de tweede zorgverzekeraar, zodat hij zijn rol kan uitvoeren. De overige zorgverzekeraars hebben alleen de beschikking over het verslag van de representerende zorgverzekeraar met daarin opgenomen de overwegingen en conclusies van de uitgevoerde werkzaamheden. Dit verslag wordt het topmemo genoemd.