Wat is Horizontaal Toezicht?

Met Horizontaal Toezicht zorgen zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk voor een juiste besteding van huidige en toekomstige zorguitgaven. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars creëren samen op een efficiënte, effectieve en tijdige manier zekerheid over deze uitgaven naar alle ketenpartijen en geven samen invulling aan de maatschappelijke verantwoording over deze uitgaven.

Leidende principes

De implementatie van Horizontaal Toezicht is een proces dat getypeerd kan worden als ‘bouwen aan vertrouwen’. Om hier als zorgverzekeraar en zorgaanbieder gezamenlijk invulling aan te geven zijn 10 leidende principes vastgesteld door de brancheorganisaties. Deze leidende principes geven bedoeling van Horizontaal Toezicht weer.

Scope

Horizontaal Toezicht richt zich op de rechtmatigheid van de zorguitgaven. Dit gaat enerzijds over ‘correct registreren en declareren’ en anderzijds over ‘gepast gebruik’.

Visie

Lees hier over de gezamenlijke visies op Horizontaal Toezicht binnen de medisch specialistische zorg en de geestelijke gezondheidszorg.

Doelen

Het hoofddoel van Horizontaal Toezicht is een efficiënter én effectiever toezicht op de rechtmatigheid van de zorguitgaven. De inhoudelijke ambitie van Horizontaal Toezicht is samen te vatten in 5 thema’s.

Hoe werkt het

Een zorgaanbieder gaat fasegewijs over naar Horizontaal Toezicht. Deze fasen zijn processtappen en wanneer aan een aantal voorwaarden is voldaan kan een volgende fase worden ingezet. Er worden vijf fasen onderscheiden.

Historie

Eind 2014 zijn de eerste pilots gestart rondom Horizontaal Toezicht. Op deze pagina leest u meer over de totstandkoming van Horizontaal Toezicht.