Wat is het instapmodel?

Het instapmodel is een instrument om het volwassenheidsniveau van eenorganisatie te bepalen ten aanzien van governance, risicomanagement en compliance, door middel van een vertaling van randvoorwaarden naar toetsbare normen. Op basis van het instapmodel stellen zorgaanbiederen representerend zorgverzekeraar vast of de zorgaanbieder klaar is omeffectief een Horizontaal Toezicht relatie aan te gaan (inventarisatiefase). Wanneer nog niet aan de norm van het instapmodel wordt voldaan, voert de zorgaanbieder verbeteringen door totdat dit wel zo is (verbeterfase). Zodra aan de norm wordt voldaan, is de zorgaanbieder klaar voor de implementatiefase. Het instapmodel voorkomt dat capaciteit en middelen worden ingezet bij het inhoudelijke controleraamwerk, terwijl de randvoorwaarden voor Horizontaal Toezicht nog niet op orde zijn.

Hoofdthema’s

Het instapmodel bestaat uit 6 hoofdthema’s voor Horizontaal Toezicht. Per thema is een centrale vraag geformuleerd die is geconcretiseerd in diverse toetsbare normen per thema. Deze centrale vraag hoeft niet te worden beantwoord, maar geeft de rode draad binnen het thema weer.

Niveaus

In totaal zijn er 29 toetsbare normen die een goed beeld geven van de volwassenheid op organisatie- en beleidsniveau. Binnen het instapmodel zijn hiervoor vijf volwassenheidsniveaus gedefinieerd. De uitwerking van de niveaus verschilt per norm maar is telkens gebaseerd op de volgende algemene uitgangspunten. De geformuleerde volwassenheidsniveaus zijn niet goed of fout, maar zijn een goede indicatie in hoeverre een effectieve Horizontaal Toezicht relatie tussen de organisatie en een representerend zorgverzekeraar haalbaar is.

Normering

Om effectief een Horizontaal Toezicht relatie aan te kunnen gaan dienteen organisatie ten minste een gemiddeld volwassenheidsniveau van ‘gestandaardiseerd’ (volwassenheidsniveau 3) per thema te scoren.

Gebruik

In de inventarisatiefase toetst iedere organisatie per norm het volwassenheidsniveau. Dit is een kwalitatieve toets op organisatie- en beleidsniveau. De organisatie beoordeelt per norm welk volwassenheidsniveau het meest passend is op dat moment. Deze beoordeling wordt door de organisatie, aantoonbaar met documentatie, onderbouwd. De wijze van beoordeling zal vervolgens in gesprek met de representerende zorgverzekeraar worden toegelicht, waarna de zorgverzekeraar het ingevulde instapmodel zal valideren. De zorgaanbieder en representerend zorgverzekeraar stellen vervolgens de scores op de normen gezamenlijk vast. De zorgverzekeraar bevestigt dit door het opnemen van het proces en de conclusies in een afrondende memo.

Indien uit deze toets blijkt dat de organisatie nog niet (volledig) in staat is om een effectieve Horizontaal Toezicht relatie aan te gaan, stelt de organisatie een verbeterplan op. Dit verbeterplan, inclusief tijdslijnen, wordt besproken met de representerend verzekeraar. De organisatie gebruikt het verbeterplan om het volwassenheidsniveau op de vastgestelde punten te verbeteren. Na afloop van deze verbeterfase toetst de organisatie het volwassenheidsniveau nogmaals aan de normen zoals vastgelegd in het instapmodel. De representerend verzekeraar zal vervolgens de normen welke verbeterd dienden te worden, valideren aan de hand van de onderbouwing van de organisatie. Wanneer gezamenlijk wordt vastgesteld dat de organisatie, eventueel na het doorlopen van de verbeterfase, in staat blijkt om effectief een Horizontaal Toezicht relatie aan te gaan (gemiddeld een 3 per thema), kan formeel worden overgegaan op de implementatiefase.

Ook in het vervolgproces blijft het Instapmodel van waarde als toetsinstrument en als groeimodel voor de zorgaanbieder, om te reflecteren hoe de organisatie ervoor staat op het gebied van governance, risicomanagement en compliance. Bij substantiële veranderingen in de organisatie kan in onderling overleg tussen de representerende zorgverzekeraar en de instelling besloten worden bepaalde onderdelen van het instapmodel opnieuw te doorlopen.