Implementatieplan

FZ

In het Implementatieplan is uitgewerkt hoe de landelijke implementatie van Horizontaal Toezicht in de FZ en de implementatie per organisatie moet gaan verlopen. Het Implementatieplan bestaat uit 5 hoofdstukken.

  • Ambitie kwalitatief

In de gezamenlijke visie Horizontaal Toezicht FZ zijn vijf kwalitatieve ambities benoemd en beschreven. Onder ‘ambitie kwalitatief’ worden deze ambities verder uitgewerkt en is beschreven hoe Horizontaal Toezicht bijdraagt aan het behalen van deze ambities. Ook worden per ambitie handvatten gegeven hoe hier in de praktijk invulling aan gegeven kan worden.

  • Ambitie kwantitatief

In de kwantitatieve ambitie wordt beschreven welke zorgaanbieders in aanmerking komen voor Horizontaal Toezicht en wat de gezamenlijke ambitie is om de FZ op Horizontaal Toezicht over te laten gaan. Daarnaast is een schema opgenomen hoe de implementatie in aantallen zorgaanbieders eruit kan zien in de komende jaren.

  • Implementatie per organisatie

Een zorgaanbieder gaat fasegewijs over naar Horizontaal Toezicht. In het hoofdstuk ‘Implementatie per zorgaanbieder’ worden deze fasen beschreven en is uiteengezet welke producten uit het landelijk raamwerk hierin kunnen ondersteunen. Verder
is een gemiddelde doorlooptijd per fase opgenomen en wordt duidelijk wanneer een zorgaanbieder over is op Horizontaal Toezicht. In dit hoofdstuk wordt ook de scope van Horizontaal Toezicht toegelicht.

  • Ingroei Gepast Gebruik

Horizontaal Toezicht richt zich op de rechtmatigheid van de zorguitgaven. Dit gaat enerzijds over ‘correct registreren en declareren’ en anderzijds over ‘Gepast Gebruik’. In dit hoofdstuk is uitgewerkt op basis van welke uitgangspunten de ingroei van Gepast Gebruik in Horizontaal Toezicht gaat verlopen.

  • Landelijke organisatie

Per 2023 is er een formele aansluiting gemaakt vanuit de forensische zorg met de bestuurlijke commissie en de landelijke overlegstructuur. Het hoofddoel van de landelijke overlegstructuur is het bewaken en het faciliteren van de implementatie van Horizontaal Toezicht. In dit hoofdstuk worden de taken behorend bij de landelijke overlegstructuur beschreven. Ook is de organisatiestructuur uiteengezet in een organogram en wordt per onderdeel beschreven wat ieders taken en verantwoordelijkheden zijn.

 

Implementatieplan

GGZ

In het Implementatieplan is uitgewerkt hoe de landelijke implementatie van Horizontaal Toezicht in de GGZ en de implementatie per organisatie moet gaan verlopen. Het Implementatieplan bestaat uit 5 onderdelen.

  • Ambitie kwalitatief

In de gezamenlijke visie Horizontaal Toezicht GGZ zijn vijf kwalitatieve ambities benoemd en beschreven: A. Vertrouwen als basis, B. Administratieve lasten verminderd, C. Bedrijfsvoering op orde, D. Eerder inzicht in zorguitgaven en E. Gepast Gebruik van zorg. Onder ‘ambitie kwalitatief’ worden deze ambities verder uitgewerkt en is beschreven hoe Horizontaal Toezicht bijdraagt aan het behalen van deze ambities. Ook worden per ambitie handvatten gegeven hoe hier in de praktijk invulling aangegeven kan worden.

  • Ambitie kwantitatief

In de kwantitatieve ambitie wordt beschreven welke zorgaanbieders in aanmerking komen voor Horizontaal Toezicht en wat de gezamenlijke ambitie is om de GGZ op Horizontaal Toezicht over te laten gaan. Daarnaast is een schema opgenomen hoe de implementatie in aantallen zorgaanbieders eruit kan zien in de komende jaren.

  • Implementatie per organisatie

Een zorgaanbieder gaat fasegewijs over naar Horizontaal Toezicht. In het onderdeel ‘Implementatie per zorgaanbieder’ worden deze fasen beschreven en is uiteengezet welke producten uit het landelijk raamwerk hierin kunnen ondersteunen. Verder is een gemiddelde doorlooptijd per fase opgenomen en wordt duidelijk wanneer een zorgaanbieder over is op Horizontaal Toezicht. In dit onderdeel wordt ook de scope van Horizontaal Toezicht toegelicht.

  • Ingroei Gepast Gebruik

Horizontaal Toezicht richt zich op de rechtmatigheid van de zorguitgaven. Dit gaat enerzijds over ‘correct registreren en declareren’ en anderzijds over ‘Gepast Gebruik’. In dit onderdeel is uitgewerkt op basis van welke uitgangspunten de ingroei van Gepast Gebruik in Horizontaal Toezicht gaat verlopen.

  • Landelijke organisatie

Na oplevering, vaststelling en publicatie van het landelijk raamwerk Horizontaal Toezicht zal het landelijk projectteam Horizontaal Toezicht GGZ overgaan in het Landelijk Platform Horizontaal Toezicht GGZ. Het hoofddoel van het Landelijk Platform Horizontaal Toezicht is het bewaken en het faciliteren van de implementatie van Horizontaal Toezicht in de GGZ. In dit onderdeel worden de taken van het landelijke platform Horizontaal Toezicht GGZ beschreven. Ook is de organisatiestructuur uiteengezet in een organogram en wordt per onderdeel beschreven wat ieders taken en verantwoordelijkheden zijn.

 

Implementatiestrategie

MSZ

Om de gezamenlijke ambitie voor de uitrol van Horizontaal Toezicht waar te maken is het van belang dat ziekenhuizen, UMC’s en zorgverzekeraars gezamenlijk zorgdragen voor een zorgvuldige implementatiestrategie. De implementatiestrategie maakt concreet wat het betekent als we in 2020 80% van de ziekenhuizen en UMC’s ingericht willen hebben op Horizontaal Toezicht ten aanzien van correct registreren en declareren.

De implementatiestrategie schetst de route van uitrol en invoering van Horizontaal Toezicht op twee niveaus. De implementatiestrategie maakt duidelijk hoe de invoering van Horizontaal Toezicht er in de navolgende jaren uit zal zien. De implementatiestrategie laat ook zien welke stappen een instelling, samen met de zorgverzekeraars, moet nemen om te participeren in Horizontaal Toezicht en hoe de ontwikkelde HT-producten daarbij van dienst kunnen zijn.