Historie

Directe aanleiding om als sector met Horizontaal Toezicht aan de slag te gaan, waren de voortdurende berichten in 2012 en 2013 over verkeerde facturen in de zorg. De sector heeft toen zelf de handschoen opgepakt.

Pilots

Eind 2014 zijn de eerste pilots Horizontaal Toezicht Zorg gestart. Binnen de ziekenhuiszorg deden de volgende organisaties mee aan deze pilots:

  • Ziekenhuisgroep Twente, Rijnstate Ziekenhuis en Martini Ziekenhuis in samenwerking met zorgverzekeraar Menzis
  • Laurentius Ziekenhuis, Jeroen Bosch Ziekenhuis en Amphia Ziekenhuis in samenwerking met zorgverzekeraar CZ
  • Erasmus MC, Gelre Ziekenhuis en Sint Maartenskliniek in samenwerking met zorgverzekeraars Zilveren Kruis en VGZ

Ook liep er een pilot in de GGZ binnen de Dimcencegroep in samenwerking met zorgverzekeraars Zilveren Kruis en VGZ.

In september 2015 is er door de zorgverzekeraars een projectteam ingesteld waarin de vier grote verzekeraars participeerden. In dit verband is gewerkt aan gezamenlijke uitgangspunten voor HT en is vanuit de pilots gewerkt aan een aantal HT-producten. Ook zijn eerste uitwerkingen gemaakt voor een vorm van representatie ten aanzien van HT.

Afspraken

Begin 2016 zijn de gesprekken over HT tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars geïntensiveerd. De ziekenhuizen gaven aan meer snelheid in het proces te willen en een grotere betrokkenheid vanuit de ziekenhuizen. Zij pleitten ook voor eenheid in de begrippen en een duidelijke route voor de landelijke invoering van HT. Ook moest volgens de ziekenhuizen duidelijk zijn wat HT kost en oplevert voor een ziekenhuis, zodat er een goede afweging gemaakt kan worden.

Ook de zorgverzekeraars waren van mening dat er een gezamenlijke strategie moest komen voor de uitrol van HT. Dit was belangrijk omdat bleek dat de verwachtingen rondom HT niet eenduidig waren. Die eenduidigheid is nodig voor draagvlak in het veld.

Draagvlak in het veld begint met een gezamenlijke visie en een gezamenlijke implementatiestrategie. Hierin zal ook duidelijk moeten worden hoe de overgang van de zelfonderzoeken (handreiking) naar HT eruit ziet. Uiteindelijk zal HT namelijk de handreiking gaan vervangen. Het pad daarheen moet duidelijk worden, temeer omdat partijen beducht zijn voor extra administratieve lasten.

Landelijke projectgroep MSZ

Partijen waren het erover eens dat krachten gebundeld moeten worden om een grote stap te zetten op de weg naar de landelijke uitrol van HT. Daarom is per september 2016 een landelijke projectgroep, bestuurlijke commissie en begeleidingscommissie ingesteld door de NVZ, ZN en NFU.

Ervaringen die opgedaan zijn in de pilots en de zelfonderzoeken én alle eerder ontwikkelde (concept) producten zijn ingebracht in dit landelijke traject. Het doel was om in korte tijd te komen tot een gezamenlijke visie en een gezamenlijke implementatiestrategie voor de uitrol van Horizontaal Toezicht in de medisch specialistische zorg. Verder is afgesproken dat er een gezamenlijke business case, een instapmodel en een control framework zou worden ontwikkeld.

In een aantal maanden is dit landelijke gezamenlijke raamwerk Horizontaal Toezicht Zorg door ziekenhuizen, UMC’s en zorgverzekeraars ontwikkeld. In februari/maart 2017 zijn deze producten besproken en vastgesteld door de besturen van NVZ, ZN en NFU.

Per 1 april 2017 is de landelijke organisatie aangepast en is het landelijk platform Horizontaal Toezicht Zorg ingericht.

Op 12 april 2017 was in de Jaarbeurs Utrecht de landelijke aftrap Horizontaal Toezicht in de MSZ.

Start Horizontaal Toezicht in de GGZ

In 2018 is er vanuit de Nederlandse ggz (dNggz) en ZN een landelijk project Horizontaal Toezicht in de GGZ gestart. Er is een eigen visie en een eigen implementatieplan voor de GGZ opgesteld. Ook ontwikkelde deze projectgroep een specifiek GGZ-afwegingskader.

In goede samenwerking met het landelijk platform HT MSZ zijn ook de officiële HT-producten: Het Instapmodel en het Control Framework GGZ-proof gemaakt (versie 3.0). Op 1 oktober 2019 was de landelijk aftrap met een het congres ‘In control met Horizontaal Toezicht’. Vanaf die datum werd de projectgroep het landelijk platform Horizontaal Toezicht GGZ.

Per 2021 is de landelijke samenwerking tussen de MSZ en de GGZ op het gebied van Horizontaal Toezicht geïntensiveerd. Zie meer informatie onder Team.

Start Horizontaal Toezicht in de FZ

De implementatie van Horizontaal Toezicht in de forensische zorg is sinds 2020 voorbereid en afgestemd in een werkgroep en een bestuurlijke commissie waarin FZ-zorgaanbieders, DJI en accountants deelnemen. Daarbij is voor wat betreft de aanpak en de instrumenten zoveel mogelijk aangesloten bij de MSZ en  GGZ. Het streven is dat in 2025 80% van de omzet in de forensische zorg op basis van Horizontaal Toezicht wordt verantwoord.

Per 2023 sluit de FZ aan bij de landelijke overlegstructuur Horizontaal Toezicht Zorg. Voor instellingen die forensische zorg en ggz-zorg bieden betekent de aansluiting bij de landelijke governance ontschotting en harmonisatie in de aanpak en het instrumentarium voor Horizontaal Toezicht. Ook kunnen landelijk de krachten worden gebundeld, en kan gebruik worden gemaakt van ieders expertise en ervaring.

DJI zet zich met de toetreding nadrukkelijk in op de doorontwikkeling van Horizontaal Toezicht Zorg in brede zin en benadrukt hiermee nogmaals de meerwaarde van Horizontaal Toezicht voor de forensische zorg.