Bestuurlijke afspraken over deelwaarnemingen ook van toepassing op HT-verantwoordingsjaar 2021

Vertrouwen is het fundament van HT. HT gaat niet over het sanctioneren van het verleden, maar over het verbeteren richting de toekomst. Zijn er binnen HT fouten geconstateerd, dan houdt de zorgaanbieder het proces kritisch tegen het licht en gaan zorgaanbieder en representerende zorgverzekeraar op zoek naar verbetermogelijkheden. Oude jaren vallen per definitie buiten schot, maar fouten in een lopend HT-jaar moet je corrigeren.

Over de positie van deelwaarnemingen en hoe je omgaat met fouten in deelwaarnemingen zijn bestuurlijke afspraken opgenomen in het Control Framework 4.0 (bijlage 3). Wel of niet afrekenen van een berekende impact als gevolg van bevindingen in een deelwaarneming wordt aan de lokale HT-tafel via een constructieve dialoog bepaald. Als een representerende zorgverzekeraar en zorgaanbieder samen besluiten om niet financieel af te rekenen, wordt dit wederzijds bestempeld als een acceptabel restrisico.

Deze bestuurlijke afspraken zijn inmiddels veelvuldig gebruikt in de HT-verantwoording over verantwoordingsjaar 2020. Partijen benadrukken dat deze afspraken doorlopend zijn en dus ook gelden voor HT-verantwoordingsjaar 2021. Op dit moment vinden veel gesprekken plaats over deze verantwoording.

In de bestuurlijke afspraken is opgenomen hoe je om kunt gaan met gevonden fouten in deelwaarnemingen. Afronding van de HT-verantwoording moet lokaal plaatsvinden en daarbij wordt het totaalbeeld van de beheersing van de zorgaanbieder in ogenschouw genomen. Er zijn geen landelijke/generieke afspraken over bijvoorbeeld percentages of bandbreedtes wanneer wel of niet moet worden afgerekend. Wel geven de branche-organisaties de lokale partijen in het bijlage 3 van het Control Framework 4.0 een aantal overwegingen mee die behulpzaam kunnen zijn voor de gesprekken aan de lokale HT-tafel.

De bestuurlijke afspraken van juni 2021 zijn leidend en zijn opgenomen in het Control Framework 4.0. Het Control Framework 4.0 vindt u hier.