Control Framework 4.0 beschikbaar!

In het afgelopen jaar is door de partijen hard gewerkt aan een verdere ontwikkeling van Horizontaal Toezicht. Dit heeft geleid tot een nieuwe versie van het Control Framework (versie 4.0). In deze nieuwe versie is een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd:

  • Afspraken over een efficiënte uitvoering van HT zijn geïntegreerd in het Control Framework. Dit waren afspraken over omgaan met voortschrijdend inzicht, representatie en de rol van de accountant.
  • Het opgestelde handvat voor toepassing van IT General Controls binnen HT is geïntegreerd in het Control Framework. Naast een algemene uitleg is opgenomen welke ITGC’s relevant kunnen zijn in het kader van HT en welke minimale eisen hieraan gesteld kunnen worden.
  • Er zijn nieuwe mogelijkheden toegevoegd aan het Control Framework om als zorgaanbieder en zorgverzekeraar samen te werken aan het ‘verantwoord verminderen’ van administratieve lasten. Zo zijn er in dit Control Framework bijvoorbeeld mogelijkheden om de risicoclassificaties te verlagen of om de periodiciteit waarop de werking moet worden aangetoond bij te stellen.
  • Er is een nieuw handvat opgesteld over volwassenheid van de 3e lijn binnen HT, met als doel een verdere professionalisering van de 3e lijn te bevorderen. Ook kan met een volwassen 3e lijn de rol van de externe accountant verder worden afgebouwd.

Deze wijzigingen zijn in lijn met de eerdere landelijke besluiten en gericht op een efficiënte verantwoordingsketen, met zo min mogelijk administratieve lasten voor alle partijen.

Naast deze wijzigingen zijn er bestuurlijke afspraken gemaakt over hoe we binnen HT omgaan met resultaten uit deelwaarnemingen. Deze afspraken zijn ook in het Control Framework 4.0 verwekt.

Bestuurlijke afspraken

Partijen benadrukken dat vertrouwen het fundament is van HT. Het gaat niet over het sanctioneren van het verleden, maar over het verbeteren richting de toekomst. Zijn er binnen HT fouten geconstateerd, dan houdt de zorgaanbieder het proces kritisch tegen het licht en gaan zorgaanbieder en representerende zorgverzekeraar op zoek naar verbetermogelijkheden.

Over de positie van deelwaarnemingen en hoe je omgaat met fouten in deelwaarnemingen heeft de NZa een brief gestuurd. Daarin wordt uitgelegd hoe je in deze situatie kunt handelen. Naast de brief van de NZa hebben partijen bestuurlijk afgesproken dat afronding van de HT-verantwoording lokaal moet plaatsvinden en dat daarbij het totaalbeeld van de beheersing van de zorgaanbieder in ogenschouw moet worden genomen. Er komen geen landelijke/generieke afspraken over bijvoorbeeld percentages of bandbreedtes wanneer wel of niet moet worden afgerekend. Wel geven de partijen een aantal overwegingen mee die behulpzaam kunnen zijn voor de gesprekken aan de lokale HT-tafel.

De bestuurlijke afspraken van juni 2021 zijn leidend en zijn opgenomen in het Control Framework 4.0. Het nieuwe Control Framework (4.0) vindt u hier.

 

Voor ziekenhuizen, umc’s, ggz-instellingen en zorgverzekeraars zijn er twee digitale informatiebijeenkomsten gepland. Tijdens deze bijeenkomst worden de aanpassingen in het Control Framework toegelicht. Ook is er volop ruimte voor vragen.  

Digitale informatiebijeenkomst 1: Donderdag 18 november, 15.00 – 16.30 uur

Digitale informatiebijeenkomst 2: Maandag 29 november, 15.00 – 16.30 uur

Meld je snel aan voor één van deze twee sessies via info@horizontaaltoezichtzorg.nl.