Erasmus MC als eerste UMC over op Horizontaal Toezicht

Over 2018 zal het Erasmus MC als eerste UMC zich op basis van Horizontaal Toezicht (HT) verantwoorden over de rechtmatigheid van de geleverde zorg. Horizontaal Toezicht is een vorm van samenwerking tussen de zorgaanbieder en zorgverzekeraars die steunt op vertrouwen, wederzijds begrip en transparantie in handelen. Horizontaal Toezicht richt zich op de rechtmatigheid van de zorguitgaven (correct registreren en declareren). Het Erasmus MC heeft zich hiervoor de afgelopen jaren bezig gehouden met de implementatie van diverse projecten en processen voor het inrichten van Horizontaal Toezicht. Dit startte begin 2015 als een pilot samen met de zorgverzekeraars Zilveren Kruis en VGZ. Een intensieve klus, die nog niet klaar is.

Voor onze patiënten

David Voetelink, vice-voorzitter Raad van Bestuur Erasmus MC: “Een belangrijke reden voor ons als ziekenhuis om over te gaan naar Horizontaal Toezicht is het voordeel voor de patiënt. Het voordeel van HT voor de patiënt is dat er sneller een correcte declaratie is, met minder correcties achteraf en daardoor ook sneller duidelijkheid over het eigen risico van de patiënt. Daarnaast levert dit voor het Erasmus MC ook andere voordelen op zoals sneller zekerheid over de gerealiseerde omzet en verbetert HT de relatie met zorgverzekeraars en financiers. Welbeschouwd is HT een mooi proces. Binnen deze nieuwe manier van samenwerken durven we de knelpunten in het registratieproces nu open met onze zorgverzekeraars te bespreken. Dat is nieuw en het gaat enorm veel opleveren.”

Correct declareren

Ellemarieke Compier, manager zorgadministratie: “Feitelijk zijn we al een tijdje bezig met Horizontaal Toezicht. Al in 2015 startten met het project ‘Verantwoord declareren’. We werkten aan gewenste, eenduidige administratieve processen en het bewustzijn bij onze mensen van het belang van correct registreren. Zo maakten we het begin van de verschuiving van controles ‘achteraf’ naar procesmatige controles aan de ‘voorkant’ en hebben we de basis gelegd voor de invoering van HT. Hierdoor is meer focus gekomen op in één keer goed registreren en factureren. Dit leidt tot snellere zekerheid over de juistheid van de declaraties aan onze patiënten en zorgverzekeraars. Daarmee worden dure herstelkosten die samenhangen met achteraf corrigeren verminderd.”

Aantoonbaar in control

Freek Wegerif, manager audit: “Wij willen als organisatie transparant zijn. Transparantie is namelijk een belangrijke basis voor vertrouwen. Door de activiteiten die in het zorgproces, in de zorgadministratie en die wij vanuit internal audit uitvoeren in het HT-traject, geven wij de zorgverzekeraars inzicht in onze interne beheersing. Daarnaast hebben wij hierop een externe assurance verklaring verkregen, die aantoont dat wij de beheersmaatregelen hebben ingericht. Deze samenwerking tussen de externe assurance provider, de zorgverzekeraars en ons als zorgaanbieder zorgt er voor dat we een efficiënte en effectieve controle in de gehele keten kunnen organiseren. Dit is een belangrijk element binnen Horizontaal Toezicht.”

Transparantie en vertrouwen

“Afgelopen jaren heeft Zilveren Kruis samen met het Erasmus MC toegewerkt naar dit mooie resultaat.” Aldus Jitse Kok, manager Naleving en Controle Zilveren Kruis. “Door het wederzijds tonen van transparantie en houden van open discussies hebben we deze mooie stap bereikt. Erasmus MC heeft aangetoond dat de beheersing van voldoende niveau is om deze stap te zetten. Het vertrouwen in elkaar is hierdoor naar een veel hoger niveau gegroeid.”

Stimulerende rol Erasmus MC

Vanuit de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Nederlandse Federatie van UMC’s (NFU) is een landelijk platform Horizontaal Toezicht ingericht waarin de gezamenlijke partijen de voortgang van de implementatie van Horizontaal Toezicht (door)ontwikkelen en monitoren. Cornelis Jan Diepeveen (voorzitter platform) is blij met het volgende ziekenhuis dat definitief over is op Horizontaal Toezicht: “NVZ, ZN en NFU feliciteren het Erasmus MC en de representerende zorgverzekeraar met deze belangrijke mijlpaal. Het Erasmus MC is één van de koploperziekenhuizen en heeft samen met de zorgverzekeraars uit de pilot, Zilveren Kruis en VGZ, een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de landelijke producten Horizontaal Toezicht. Ook hebben zij in de afgelopen jaren een stimulerende rol gehad bij de implementatie van Horizontaal Toezicht in de ziekenhuiszorg. Mooi dat nu ook deze koploper, als eerste UMC, volgens de landelijke normen over is. We verwachten dat de komende jaren veel ziekenhuizen en UMC’s, samen met hun representerende zorgverzekeraar, zullen volgen.”

Gezamenlijke vervolgstappen

Door de overgang van het Erasmus MC naar Horizontaal Toezicht en het bereiken van deze mooie mijlpaal is de basis gelegd om het vertrouwen uit te bouwen. Onder andere door dit in de keten verder door te voeren en gezamenlijke met alle betrokken partijen de volgende stappen te gaan maken. De ambitie die het Erasmus MC heeft is om binnen Horizontaal Toezicht ‘gepast gebruik’ elementen aan het Control Framework te gaan toevoegen. Gepast gebruik betekent dat zorg wordt geleverd aan patiënten die deze zorg ook echt nodig hebben. Door deze stappen in de zorgketen gezamenlijk te maken zal de zorg beter worden, op een kosten bewuste wijze.