Landelijke evaluatie Horizontaal Toezicht Zorg

In 2021 hebben de vier initiatiefnemers van Horizontaal Toezicht (HT), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, de Nederlandse Federatie van UMC’s, de Nederlandse ggz en Zorgverzekeraars Nederland elk een eigen evaluatie uitgevoerd van HT. De uitkomsten van deze evaluaties zijn opgeleverd aan het Landelijk Platform HT. Ook de Nederlandse Zorgautoriteit heeft een evaluatie uitgevoerd en opgeleverd. Verder heeft de Bestuurlijke Commissie HT bij de vele feestelijke overhandigingen van de HT-vlaggen aan de instellingen die over zijn gegaan op HT om input gevraagd voor de evaluatie. Deze verzamelde input is ook opgeleverd aan het Landelijk Platform HT. Zo waren er in totaal zes evaluaties beschikbaar.

Het Landelijk Platform HT heeft een werkgroep Evaluatie HT ingesteld. Deze werkgroep heeft de zes afzonderlijk evaluaties vertaald naar één gezamenlijke evaluatie. Deze gezamenlijke evaluatie is opgesteld aan de hand van de 10 leidende principes van HT. De initiatiefnemers van Horizontaal Toezicht hebben deze gezamenlijke evaluatie vastgesteld.

Voor alle leidende principes worden in de evaluatie ook verbeteracties beschreven. Het gaat om acties voor de landelijke tafel en om acties voor de lokale tafel. Na de evaluatie volgt de beschrijving van de Ambitie 2025. Deze ambitie geeft aan waar de partijen de komende jaren op willen gaan inzetten.

De acties die bij de evaluatie zijn benoemd kunnen direct in gang worden gezet. Daarnaast willen de brancheorganisaties werk maken van de Ambitie 2025. Om deze ambitie te verwezenlijken zal een plan van aanpak worden opgesteld door het Landelijk Plaform HT.

Lees hier de evaluatie