Mediant over op Horizontaal Toezicht

De Twente GGZ instelling Mediant uit Enschede is over op Horizontaal Toezicht. Het afgelopen jaar heeft de zorgaanbieder samen met Menzis zorgvuldig gekeken naar de registratie- en declaratieprocessen en de beheersing hiervan. Hierdoor zijn controles op declaraties achteraf niet meer nodig, omdat eventuele bijzonderheden op tijd worden gesignaleerd. Voor zowel de GGZ instelling als zorgverzekeraar biedt dit belangrijke voordelen. Zoals een juiste besteding van zorguitgaven, minder kosten, minder administratieve lasten en cliënten hebben sneller inzicht in hun zorgkosten. De zorgaanbieder zal zich vanaf 1 januari 2020 verantwoorden op basis van Horizontaal Toezicht.

Al vanaf 2015 is Mediant betrokken bij de Horizontaal Toezicht pilot van Menzis. De zorgaanbieder heeft een belangrijke rol gehad bij de ontwikkeling van de landelijke HT producten, maar ook als ambassadeur voor de uitrol van HT in de GGZ. In het voorjaar van 2017 is deze samenwerking geformaliseerd in een bestuurlijk convenant.

Mediant is de derde GGZ aanbieder in Nederland die over is op HT, in navolging van Dimence en GGZ Delfland. Wel is de instelling de eerste die voor deze overgang gebruik heeft gemaakt van de richtlijnen, zoals onlangs gepubliceerd op het landelijke congres ‘In control met HT’.

Marlien van der Maas, manager Financiën Control en ICT bij Mediant is tevreden: “We kunnen bijzonder positief terugkijken hoe Mediant en Menzis dit traject samen hebben doorlopen. We hebben aan beide kanten hier veel tijd in geïnvesteerd, met als resultaat dat er het onderlinge vertrouwen is dat de declaraties correct zijn en de zorguitgaven rechtmatig. Dit wordt nog eens onderstreept door een onafhankelijke assuranceverklaring en een positieve beoordeling door zorgverzekeraars Menzis en Zilveren Kruis. Door de borging van interne (IT-)beheersmaatregelen aan de voorkant, is het risico op afkeur en terugbetalingen gemitigeerd. Uiteindelijk hopen we hiermee de administratieve lasten te kunnen verlagen.”

John de Kruiff, Programmamanager Horizontaal Toezicht bij Menzis, is verheugd met de overgang van Mediant: “Mediant is de eerste GGZ instelling van Menzis die over gaat op HT. Wat het extra bijzonder maakt is dat onze relatie op dit onderwerp al jaren teruggaat. Mediant heeft samen met Menzis een belangrijke bijdrage gehad in de landelijk afspraken en producten voor Horizontaal Toezicht. Mediant heeft met HT haar registratie- en declaratieprocessen efficiënter ingericht, maar ook is de onderlinge relatie nog verder versterkt. Het fundament wat we hiermee hebben gelegd, opent de deur voor verdere gesprekken over gepast gebruik binnen HT.”