Ondersteuning bij het identificeren en prioriteren van risico’s

Vanuit het Landelijk Platform zijn een tweetal nieuwe producten ter beschikking gesteld die de toepassing van het Control Framework ondersteunen.

Landelijke risicolijst

In het Control Framework wordt gesproken over de Landelijke bruto-lijst met beheersingsdoelstellingen en risico’s. Deze lijst is als handvat opgesteld ten behoeve van de toepassing van het Control Framework in de instellingen. Dit is geen nieuwe handreiking die generiek dient te worden toegepast, maar enkel een hulpmiddel bij het benoemen van beheersingsdoelstellingen (Stap 1 in het Control Framework) en het identificeren van risico’s (Stap 2 Control Framework). Bij de toepassing van het Control Framework wordt er geen landelijk invulformat voorgeschreven.

Door het Landelijk Platform is een nieuwe versie van deze lijst (versie 2018) beschikbaar gesteld. Ten opzichte van de landelijke risicolijst 2017 zijn de volgende aanpassingen doorgevoerd:

– De lijst is meer procesmatig ingedeeld in plaats van naar zorgprofielklassen

– Ontbrekende risico’s zijn zoveel mogelijk aangevuld

– De General IT-Controls zijn opgenomen in een apart tabblad

– De risico’s rondom dure geneesmiddelen zijn opgenomen in het tabblad ‘overige zorgproducten’

– In verband met de vereenvoudiging van het onderhoud van de lijst) verwijzingen naar artikelen in regelgeving verwijderd

De landelijke risicolijst (versie 2018) vindt u hier.

Risicoprioritering

Het doel van dit document is uitgangspunten te definiëren voor het inschalen van de risico’s naar hoog, midden en laag (Stap 3 in het Control Framework).

In het huidige Control Framework (versie 1.0 definitief) is een 5-puntschaal opgenomen voor de bepaling van de kans en impact. In de praktijk bleek dat dit niet altijd leidt tot een juiste risicobepaling. Daarom is een nieuwe methodiek ontwikkeld voor de bepaling van de kans en impact.

Het classificeren van bruto risico’s aan de hand van deze nieuwe methodiek vormt geen exacte wetenschap of een doel op zich. Door een onderwerp steeds aan vier categorieën te toetsen ontstaat wel een fundament om de zorgaanbieder en zorgverzekeraar met elkaar de dialoog aan te laten gaan over de ingeschatte bruto risico’s.

De risico-inschatting zal worden opgenomen in het Control Framework (versie 2.0). Naar verwachting wordt het Control Framework (versie 2.0) in het voorjaar van 2018 gepubliceerd. Vooruitlopend daarop is nu al het document Risicoprioritering gepubliceerd.

Het document Risicoprioritering vindt u hier.