Stimuleringsregeling invoering Horizontaal Toezicht

In de Handreiking 2018 wordt de mogelijkheid geboden om een grote stap te zetten naar Horizontaal Toezicht. Om de overgang naar Horizontaal Toezicht een impuls te geven én te versnellen is een stimuleringsregeling opgezet. Deze stimuleringsregeling biedt ziekenhuizen en UMC’s een aanzienlijke verlichting van de administratieve lasten op de verantwoording van de Handreiking 2018. Hierdoor komt de gewenste ruimte vrij om verdere stappen te zetten naar Horizontaal Toezicht.

Wie komen hiervoor in aanmerking?

Om in aanmerking te komen voor deze stimuleringsregeling neemt het ziekenhuis vóór 1 maart 2018 het bestuurlijke besluit om over te gaan op Horizontaal Toezicht met een ambitie om de overgang naar Horizontaal Toezicht binnen twee jaar te realiseren. Een instelling heeft dan fase A afgerond. Eveneens gaat de instelling vóór 1 maart 2018 de dialoog aan met de representerende zorgverzekeraar over de aanpak en de mijlpalen om deze ambitie te realiseren.

Hoe werkt de stimuleringsregeling?

De instelling richt zich in de verantwoordingswerkzaamheden voor de Handreiking 2018 enkel op de 7 risico’s uit de Handreiking 2018 met de grootste financiële impact voor die specifieke instelling in de afgelopen 3 jaar, aangevuld met het nieuwe controlepunt over de consulten op afstand. De selectie van risico’s verschilt dus per ziekenhuis. Onder risico wordt een controlepunt verstaan uit de Handreiking (bijvoorbeeld 1.3, 5.1, etc). Een ziekenhuis kan er ook voor kiezen om de 4 risico’s uit de Handreiking, met de grootste financiële impact in afgelopen drie jaar voor die specifieke instelling, te combineren met 3 instellingsspecifieke risico’s die niet voorkomen in de Handreiking, maar wel een aanzienlijk risico zijn voor de betreffende instelling. Ook deze selectie wordt aangevuld met het nieuwe controlepunt over de consulten op afstand.

Vooraf afstemming met de representerende zorgverzekeraar

De gemaakte keuze en de selectie van 7 risico’s stemt het ziekenhuis vooraf af met de representerende zorgverzekeraar. Daarbij worden ook afspraken gemaakt over:

  • De aanpak van het zelfonderzoek (AO/IB of gegevensgericht) en de verantwoording hierover;
  • De inrichting van de eindbeoordeling van de Handreiking 2018 en planning van de review;
  • De afstemmings- en rapportagemomenten ten aanzien van de gewenste stappen naar Horizontaal Toezicht.

Wat levert dit de partijen op?

Vanwege deze afspraken en de intensievere samenwerking tussen het ziekenhuis en de zorgverzekeraar is een rapport van feitelijke bevindingen door de externe accountant op de Handreiking 2018 niet meer vereist.

Deze stimuleringsregeling zorgt er bovendien voor dat een instelling minder tijd kwijt is aan de verantwoording op basis van de Handreiking en geeft het de instelling ook sneller zekerheid over de uitkomsten van het zelfonderzoek.

Extra voordelen

De instelling en zorgverzekeraar bouwen samen hun Horizontaal Toezicht relatie verder op en besparen samen ook kosten (bijvoorbeeld door afschaffen van het accountantsrapport van bevindingen) en tijd (door beperktere verantwoording en flexibele planning).

De vrijgekomen middelen en tijd kunnen worden ingezet om verdere stappen naar Horizontaal Toezicht te zetten en zorg te dragen voor een goede beheersing op alle risico’s.

Voor ziekenhuizen en UMC’s die onder de stimuleringsregeling (behorend bij de Handreiking 2018) vallen geldt dat zij mogelijk ook geen rapport van feitelijke bevindingen meer hoeven aan te leveren bij de Handreiking 2017. Hierover vindt afstemming plaats met de representerende zorgverzekeraar. Voor het jaar 2017 wordt nog wel over de gehele Handreiking verantwoord.

Ambitie

In de stimuleringsregeling is sprake van een mix van verantwoording op basis van de Handreiking en stappen die gezet worden naar Horizontaal Toezicht. Hierdoor ontstaat minimaal een gelijkwaardige zekerheid over de juistheid van de zorguitgaven en is er sprake van een groeipotentieel naar een meer efficiënt en effectief toezicht en het realiseren van de ambitie om in 2020 80% van de ziekenhuizen te overstap te laten maken naar Horizontaal Toezicht.