Succesvolle regiobijeenkomsten Horizontaal Toezicht

Op 17 en 31 oktober 2018 organiseerden de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Nederlandse Federatie van Universitair medische centra (NFU) een tweetal regiobijeenkomsten bij de Gelre Ziekenhuizen in Apeldoorn en bij VGZ in Eindhoven. Met een hoge opkomst van ruim 150 deelnemers, veel enthousiasme én interessante uitwisselingen van praktijkervaringen waren deze bijeenkomsten een groot succes.

Gelre Ziekenhuizen (17 oktober)

De opening vindt plaats door Edwin Maalderink, bestuurder van de Gelre Ziekenhuizen. Met aansprekende beelden geeft hij een inleiding op de uitdagingen die er zowel landelijk als in de regio zijn. En voor al die transities geldt: ‘De transitie lukt alleen maar als we het samen doen!’. Jessica Huisman van Zilveren Kruis en Astrid Appelmelk van Gelre Ziekenhuizen presenteerden daarna hun gezamenlijke aanpak van Horizontaal Toezicht en welke lessen zij geleerd hebben.

In het verdere programma geeft John de Kruijff van Menzis namens de zorgverzekeraars een toelichting op het representatietiemodel en hoe dit zich verhoudt tot de wettelijke taken en verantwoordelijkheden van de zorgverzekeraars. Rianne Poels van het Radboud UMC leidt vervolgens het nieuwe Control Framework (2.0) in en wat er gewijzigd is ten opzicht van de eerdere versie. Vanuit het landelijk platform neemt Cornelis Jan Diepeveen de deelnemers mee in de stand van zaken van de landelijke uitrol en een aantal landelijke ontwikkelingen, zoals die rondom Gepast Gebruik.

Na dit plenaire gedeelte worden er twee workshops gegeven door vertegenwoordigers van Zilveren Kruis, Gelre, LUMC, St. Maartenskliniek, VGZ en het Radboud UMC. Workshop 1 gaat over ‘Risico-identificatie en risicoprioritering’ en workshop 2 over ‘Beheersmaatregelen’. De dagvoorzitter Ruben Petri van Gelre Ziekenhuizen neemt daarna het programma weer plenair over. De afsluitende woorden zijn van Rob te Brake, directeur Financiën van Gelre Ziekenhuizen, waarin hij ook een aantal uitdagingen benoemd voor de komende tijd: Gepast gebruik ingroeien in Horizontaal Toezicht,  integratie van assurance op Horizontaal Toezicht en de jaarrekeningcontrole én het gezamenlijk blijven zoeken naar een goede balans tussen vertrouwen en controle.

VGZ (31 oktober)

Dagvoorzitter Janine Poulussen (VGZ) geeft als eerste het woord aan Paul Wilms (directeur beheer divisie zorg). Hij geeft een mooie inkijk in de aanleiding van Horizontaal Toezicht en motieven om de controles op een andere manier te gaan inrichten. Arjan Willemse van Bravis en Linda Otten van VGZ laten vervolgens vanuit de praktijk zien hoe zij Horizontaal Toezicht hebben aangepakt en waar ze op dit moment staan. Er worden nuttige tips gegeven om te komen tot een succesvol traject.

Kim van Rootselaar van VGZ geeft namens de zorgverzekeraars een toelichting op de werking van representatietiemodel en welke kwaliteitsborgen de zorgverzekeraars onderling hebben ingebouwd om de representatie op een zo eenduidig en goed mogelijke manier vorm te geven.

Net als bij de bijeenkomst in de Gelre Ziekenhuizen wordt ook in dit programma een toelichting gegeven op het Control Framework 2.0, de landelijke ontwikkelingen en vinden er twee workshops plaats.

In het plenaire gedeelte vraagt de dagvoorzitter aan de workshopleiders nog een korte terugkoppeling van hetgeen besproken is. Tot slot wordt het woord gegeven aan Kees Hamster, bestuurder van VGZ en lid van de bestuurlijke commissie Horizontaal Toezicht. Hij bedankt iedereen voor de aanwezigheid en het enthousiasme. Hij benadrukt dat de zorgverzekeraars goede afspraken hebben gemaakt in het kader van representatie en roept op om positief kritisch op elkaar te blijven reflecteren.

In het voorjaar van 2019 zullen weer nieuwe regiobijeenkomsten worden georganiseerd. De presentaties van de twee bijeenkomsten op 17 en 31 oktober vindt u hier.