Ziekenhuis Gelderse Vallei over op Horizontaal Toezicht

Ziekenhuis Gelderse Vallei legt voortaan verantwoording af over de rechtmatigheid van haar geleverde zorg op basis van horizontaal toezicht. Dit gaat met terugwerkende kracht in vanaf januari 2020. Samen met zorgverzekeraars Menzis en Zilveren Kruis is hieraan de afgelopen twee jaar hard gewerkt. Voor patiënten betekent dit dat ze met een correcte declaratie sneller inzicht krijgen in hun eigen risico. Voor het ziekenhuis is er sneller zekerheid over de gerealiseerde omzet, dus meer duidelijkheid in de bedrijfsvoering.

Horizontaal Toezicht

Horizontaal toezicht is een manier waarop ziekenhuizen en verzekeraars gezamenlijk de rechtmatigheid van zorguitgaven binnen de medisch specialistische zorg waarborgen. Dit gaat enerzijds over correct registreren en declareren en anderzijds over gepast gebruik van zorg. Met horizontaal toezicht verandert de manier waarop Ziekenhuis Gelderse Vallei dit samen met de zorgverzekeraars regelt. Ziekenhuis Gelderse Vallei laat transparant zien hoe haar processen en systemen zijn ingericht. Daarmee worden de juiste declaraties gedaan. Er is veel energie gestoken in het first time right registreren van de geleverde zorg. Dit vermindert de correcties achteraf. De verzekeraars spreken hierover hun vertrouwen uit en voeren achteraf geen controles uit op de declaraties van het ziekenhuis.

Intensief traject

De overgang op horizontaal toezicht is gerealiseerd door een intensieve samenwerking tussen Ziekenhuis Gelderse Vallei en zorgverzekeraars Menzis en Zilveren Kruis. Het is een belangrijk resultaat omdat de zorgverzekeraars hiermee aangeven dat zij vertrouwen hebben in de inrichting en uitvoering van de registratie- en declaratieprocessen van het ziekenhuis.

Mijlpaal

Arjen Hakbijl, lid raad van bestuur Ziekenhuis Gelderse Vallei: ‘Met het horizontaal toezicht hebben we een belangrijke mijlpaal bereikt. Er is hard gewerkt door een brede groep medewerkers uit onze organisatie. We hebben onze processen en registratierisico’s volledig in kaart gebracht, focus gelegd op het juist registreren aan de bron en beheersmaatregelen genomen om fouten te voorkomen. We zijn daardoor nog beter in control gekomen’.

Vertrouwen

Namens Menzis was John de Kruiff betrokken bij dit project in Ziekenhuis Gelderse Vallei: ‘Horizontaal toezicht past bij de meerjarenovereenkomst die we hebben gesloten met Ziekenhuis Gelderse Vallei. Het past bij onze gezamenlijke ambitie als Menzis en ZGV om goede zorg te leveren voor de inwoners van de Gelderse Vallei met bijzondere aandacht voor vitaliteit en preventie.’