Administratieve processen

Horizontaal Toezicht beoogt efficiënte en effectieve administratieve processen in de keten. Onnodige opeenstapeling van administratieve lasten wordt gereduceerd. Daar waar Horizontaal Toezicht aantoonbaar werkzaam en effectief is ingevoerd vervangt dit formele en materiele controles ten aanzien van de rechtmatigheid van de zorguitgaven vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw).