Landelijke risicolijst HT GGZ 2022 (zorgprestatiemodel) beschikbaar

Het zorgprestatiemodel is de naam voor de nieuwe bekostiging van de geestelijke gezondheidszorg en de forensische zorg en gaat in per 01-01-2022. De nieuwe bekostiging zal gelden voor de generalistische basis ggz (gb-ggz), voor de gespecialiseerde ggz (gggz) inclusief jaar 2 en 3 van de langdurige ggz (l-ggz), en voor de forensische zorg (fz). Voor de generalistische basis ggz vervallen de prestaties die nu gebruikt worden. Voor de gespecialiseerde ggz vervallen de DBC’s. Voor de langdurige ggz vervallen de ZZP’s. En voor de forensische zorg vervallen de DBBC’s. Ze worden allemaal vervangen voor de prestaties van het zorgprestatiemodel. De werkgroep HT en het Zorgprestatiemodel heeft de impact in kaart gebracht van het Zorgprestatiemodel op HT. Op basis daarvan zijn een aantal besluiten genomen.

Harde stop

Op 31 december 2021 worden de openstaande DBC’s, DBBC’s en producten in de basis-GGZ (hard) afgesloten. Dit noemen we de ‘harde stop’. De NZa heeft regelgeving uitgeleverd voor deze harde stop. Landelijk is afgesproken dat GGZ-aanbieders die al over zijn op HT de prestaties die vallen onder deze ‘harde stop’ meenemen in het HT-verantwoordingsjaar 2021. Op die manier kan het Control Framework 2022 volledig worden ingericht op basis van het Zorgprestatiemodel. De manier waarop deze harde stop wordt meegenomen in het HT- verantwoordingsjaar 2021 wordt in het lokale overleg bepaald. Een reële mogelijkheid is om deze harde stop te behandelen als ware het een 5e kwartaal.

Eenmalige planning HT GGZ 2022

Momenteel zijn GGZ-zorgaanbieders druk met de implementatie van het Zorgprestatiemodel en de nieuwe inrichting van de EPD’s. Aangezien deze implementatie en de inrichting van de EPD’s nog heel 2021 in beslag zal nemen, zal begin 2022 pas het bestaan van de beheersmaatregelen kunnen worden aangetoond. Dit vraagt om een eenmalige alternatieve planning voor het HT-verantwoordingsjaar 2022. Deze planning is hier weergegeven. Bij deze planning dient opgemerkt te worden dat de mate waarin de toereikendheid van de beheersing kan worden vastgesteld in 2021 nog onzeker is.

Landelijke risicolijst 2022

Het programma Zorgprestatiemodel is bezig om veldafspraken op te stellen, onder meer over verantwoording en controle in het zorgprestatiemodel. Onderdeel van deze veldafspraken is een lijst waarin partijen met elkaar risico’s op het gebied van correct registreren en declareren en gepast gebruik benoemen (V&C-lijst). In deze lijst wordt beschreven waar in de keten welke beheersmaatregel moet worden ingebouwd en voor welke risico’s nog controles worden uitgevoerd. Het is de bedoeling dat ze beheersmaatregelen (in de toekomst) zoveel mogelijk aan de voorkant van het proces inbouwen en dat zorgaanbieders de EPD’s hierop laten aanpassen. De HT-werkgroep heeft de V&C-lijst omgezet naar een landelijke risicolijst HT GGZ.

 

Meer informatie over de bekostiging voor de ggz en fz is te vinden op de website van het zorgprestatiemodel.