Wat is Horizontaal Toezicht Zorg?

Horizontaal Toezicht is een vorm van samenwerking tussen de zorgverzekeraars en een zorgaanbieder die steunt op vertrouwen, wederzijds begrip en transparantie in handelen. Horizontaal Toezicht richt zich op de rechtmatigheid van de zorguitgaven. Dit gaat enerzijds over correct registreren en declareren en anderzijds over gepast gebruik van zorg. Zie verder scope.

In plaats van gegevensgerichte controle achteraf werken partijen samen om de rechtmatigheid van declaraties in de processen aan de voorkant te borgen. Dit is niet alleen een efficiëntere manier om correct registreren en declareren te borgen, maar het is ook effectiever. Horizontaal Toezicht sluit namelijk aan op het profiel en de systemen van het ziekenhuis.

Horizontaal Toezicht betekent dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars:

  • gezamenlijk zorgen voor een juiste besteding van huidige en toekomstige zorguitgaven;
  • gezamenlijk invulling geven aan de maatschappelijke verantwoording over deze uitgaven;
  • gezamenlijk op een efficiënte, effectieve en tijdige manier zekerheid creëren over deze uitgaven naar alle ketenpartijen

Start met typen en druk op enter om te zoeken