Ziekenhuizen en zorgverzekeraars zetten in op horizontaal toezicht

Met de ondertekening van de intentieovereenkomst starten ziekenhuizen en zorgverzekeraars vandaag de praktische uitrol van horizontaal toezicht. Horizontaal toezicht draait om het nog beter in controle zijn ten aanzien van correct registreren en declareren. Dit leidt tot administratieve lastenverlichting en minder controlewerkzaamheden. Het streven van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) is dat 80% van de ziekenhuizen en umc’s in 2020 is ingericht op horizontaal toezicht.

Secretaris-Generaal Erik Gerritsen van VWS opende het congres waar de ondertekening plaatsvond. Hij noemde horizontaal toezicht een ‘innovatie in rechtmatigheid’. De grote opkomst voor het congres stond volgens hem symbool ‘voor het grote draagvlak om samen te bouwen aan vertrouwen in de zorg’. Een cadeau voor de Minister die inzet op administratieve lastenverlichting en meer gezamenlijke inzet voor transparantie en kostenbeheersing in de zorg.

Rechtmatigheid

Horizontaal toezicht is een vorm van samenwerking tussen ziekenhuizen, umc’s en zorgverzekeraars die steunt op vertrouwen, wederzijds begrip en transparantie. Horizontaal toezicht richt zich op de rechtmatigheid van de zorguitgaven.

In plaats van gegevensgerichte controle achteraf werken partijen samen om de rechtmatigheid van zorgdeclaraties in processen aan de voorkant te borgen. De ziekenhuizen krijgen daarmee meer zekerheid over de juistheid van declaraties en kunnen extra administratieve lasten wegnemen. Dure en onnodige herstelkosten die samenhangen met achteraf corrigeren van de declaraties worden verminderd. En zorgverzekeraars kunnen hun verzekerden sneller inzicht geven in hun zorgnota’s en het verbruik van het eigen risico. Uiteindelijk kan horizontaal toezicht ook bijdragen aan het nog nauwkeurige vaststellen van de zorgpremies. Er ontstaat namelijk meer transparantie en inzicht in de kosten voor de ziekenhuiszorg in Nederland.

Ambitie

Binnen drie jaar moet 80% van de ziekenhuizen en umc’s gebruik maken van horizontaal toezicht om correct te kunnen registreren en declareren. Dit betekent dat het zogenaamde control framework *) in de betreffende zorginstelling is ingericht en horizontaal toezicht kan worden toegepast in samenwerking met de zorgverzekeraars. Naast de controle op rechtmatigheid kan horizontaal toezicht ook worden ingezet om gepast gebruik te bevorderen. Daarom wordt er door de partijen momenteel gewerkt aan het ‘toetsingskader gepast gebruik’ dat met ingang van 2020 onderdeel gaat uitmaken van het horizontaal toezicht.

*) Er is één landelijk raamwerk voor horizontaal toezicht. Dit raamwerk bevat ook een toolkit die bestaat uit een businesscase, een instapmodel en een control framework.