De 10 principes

De NFU, NVZ en ZN hebben de eigen principes omgezet naar gezamenlijke principes die de basis vormen voor de gezamenlijke visie op Horizontaal Toezicht. Voor de verdere uitwerking van Horizontaal Toezicht is dit een belangrijke basis.

 1. Gefundeerd vertrouwen
  Wederzijds vertrouwen tussen een zorgaanbieder en de zorgverzekeraars is de basis. Vertrouwen moet groeien en zowel zorgaanbieders als zorgverzekeraars dienen zich hiervoor in te zetten. Het fundament van dit vertrouwen is transparante en een gezamenlijke aanpak en verantwoording.
 2. Betekenis voor de keten
  Ketenpartijen zoals toezichthouders en accountants moeten er ook op kunnen steunen. Hier wordt bij de opzet en verantwoording rekening mee gehouden.
 3. Representatie
  Zorgverzekeraars werken volgens representatie en steunen op elkaars werkzaamheden. Bij Horizontaal Toezicht is er één aanspreekpunt vanuit de zorgverzekeraars. Zorgverzekeraars houden toezicht op elkaar.
 4. Eén landelijk raamwerk
  Er is één landelijk raamwerk voor Horizontaal Toezicht. Dit raamwerk bevat ook een HT- toolkit die bestaat uit een businesscase, een instapmodel en een control framework.
 5. Ruimte voor maatwerk
  Er is binnen Horizontaal Toezicht ruimte voor maatwerk en risicoselectie per instelling. Deze risicoselectie vindt plaats aan de hand een gezamenlijk afgesproken methodiek.
 6. Taken en verantwoordelijkheden
  Wettelijke taken en verantwoordelijkheden worden gerespecteerd en Horizontaal Toezicht wordt vormgegeven binnen de huidige kaders van het zorgstelsel. Horizontaal toezicht wil risicogericht invulling geven aan de taken en verantwoordelijkheden van zorgaanbieders en zorgverzekeraars.
 7. Eenduidige normering
  Bestaande wet- en regelgeving is leidend. Horizontaal Toezicht draagt bij aan de huidige wet- en regelgeving eenduidig te interpreteren, overbodige wet- en regelgeving weg te nemen en tijdige duiding van wet- en regelgeving.
 8. Hard en soft controls
  Horizontaal Toezicht zal op alle aspecten ingaan die de NZa heeft gedefinieerd in haar kader voor compliant registreren en declareren. Ook cultuur en gedrag zijn belangrijke elementen.
 9. Stimuleren vastlegging aan de bron
  Het in één keer in de keten juist en tijdig registreren en declareren van rechtmatig geleverde zorg vindt zo vroeg mogelijk in de registratie- en declaratieketen plaats.
 10. Administratieve processen
  Horizontaal Toezicht beoogt efficiënte en effectieve administratieve processen in de keten. Onnodige opeenstapeling van administratieve lasten wordt gereduceerd. Daar waar Horizontaal Toezicht aantoonbaar werkzaam en effectief is ingevoerd vervangt dit formele en materiele controles ten aanzien van de rechtmatigheid van de zorguitgaven vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Start met typen en druk op enter om te zoeken