Achtergrond

Pilots

Eind 2014 zijn de eerste pilots gestart rondom Horizontaal Toezicht (verder: HT). Inmiddels lopen er pilots in de volgende ziekenhuizen:

  • Ziekenhuisgroep Twente, Rijnstate en Martini (Menzis)
  • Laurentius, Jeroen Bosch Ziekenhuis, Amphia Ziekenhuis (CZ)
  • Erasmus MC, Gelre Ziekenhuis, Sint Maartenskliniek (Zilveren Kruis / VGZ)

Ook lopen er pilots binnen de GGZ en de Revalidatiezorg.

In september 2015 is er door de zorgverzekeraars een projectteam ingesteld waarin de vier grote verzekeraars participeerden. In dit verband is gewerkt aan gezamenlijke uitgangspunten voor HT en is vanuit de pilots gewerkt aan een aantal HT-producten. Ook zijn eerste uitwerkingen gemaakt voor een vorm van representatie ten aanzien van HT.

Afspraken

Begin 2016 zijn de gesprekken over HT tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars geïntensiveerd. De zorgaanbieders gaven aan meer snelheid in het proces te willen en een grotere betrokkenheid. Zij pleitten ook voor eenheid in de begrippen en een duidelijke route voor de landelijke invoering van HT. Ook moest volgens de zorgaanbieders duidelijk zijn wat HT kost en oplevert voor een ziekenhuis zodat er een goede afweging gemaakt kan worden.

Ook de zorgverzekeraars waren van mening dat er een gezamenlijke strategie moest komen voor de uitrol van HT. Dit was belangrijk omdat bleek dat de verwachtingen rondom HT niet eenduidig waren. Die eenduidigheid is nodig voor draagvlak in het veld.

Draagvlak in het veld begint met een gezamenlijke visie en implementatiestrategie. Hierin zal ook duidelijk moeten worden hoe de overgang van de zelfonderzoeken (handreiking) naar HT eruit ziet. Uiteindelijk zal HT namelijk de handreiking gaan vervangen. Het pad daarheen moet duidelijk worden, temeer omdat partijen beducht zijn voor extra administratieve lasten.

Landelijke projectgroep

Partijen waren het erover eens dat krachten gebundeld moeten worden om een grote stap te zetten op de weg naar de landelijke uitrol van HT. Daarom is per september 2016 een landelijke projectgroep ingesteld namens de zorgverzekeraars, ziekenhuizen en UMC’s. Vanuit de NVZ, ZN en NFU is een begeleidingscommissie en een bestuurlijke commissie Horizontaal Toezicht ingesteld.

landelijkErvaringen die opgedaan zijn in de pilots en de zelfonderzoeken én alle eerder ontwikkelde (concept) producten zijn ingebracht in dit landelijke traject.

Het doel was om in korte tijd te komen tot een gezamenlijke visie en een gezamenlijke implementatiestrategie voor de uitrol van Horizontaal Toezicht in de medisch specialistische zorg. Verder is afgesproken dat er een gezamenlijke business case, een instapmodel en een control framework zou worden ontwikkeld.

In een aantal maanden is dit landelijke gezamenlijke raamwerk Horizontaal Toezicht Zorg door ziekenhuizen, UMC’s en zorgverzekeraars ontwikkeld. In februari/maart 2017 zijn deze producten besproken en vastgesteld door de besturen van NVZ, ZN en NFU.

Per 1 april 2017 is de landelijke organisatie aangepast.

Start met typen en druk op enter om te zoeken