Control Framework

Op 11 oktober 2018 is het Control Framework 2.0 gepubliceerd. Dit Control Framework is op een aantal punten verduidelijkt en verder uitgewerkt ten opzichte van de eerste versie. Verder zijn onder andere de volgende wijzigingen doorgevoerd:

–  Er is een stappenplan toegevoegd dat doorlopen wordt door de zorgaanbieder, de representerende zorgverzekeraar en (op de achtergrond) door de tweede zorgverzekeraar.

–  Ook is een stap 0 toegevoegd: ‘identificeren van hoofd- en deelprocessen’ voorafgaand aan stap 1 t/m 6. Deze stap 0 is toegevoegd om te stimuleren risico’sop basis van processen te identificeren.

–  Verder is er veel bruikbare achtergrondinformatie toegevoegd die de toepassing van het Control Framework moet vergemakkelijken.

Het Control Framework is een gestructureerd beheersingskader dat in de praktijk de uitvoering van Horizontaal Toezicht faciliteert. Het maakt de dialoog mogelijk tussen een zorgaanbieder en de representerende zorgverzekeraar over de vraag of met de interne beheersing de onderkende beheersingsdoelstellingen voor het rechtmatig registreren en declareren van zorg in toereikende mate wordt gehaald.

In het Control Framework worden de beheersingsdoelstellingen, de bijbehorende risico’s en beheersingsmaatregelen opgenomen. Het doel is om op een uniforme wijze hierover verantwoording af te leggen in de keten.

Het Control Framework beschrijft de processtappen die een instelling, verzekeraar en een assurance provider moeten zetten om Horizontaal Toezicht in de praktijk vorm te geven.

Er zijn zeven processtappen gedefinieerd.

Start met typen en druk op enter om te zoeken