Control Framework

Het Control Framework is een gestructureerd beheersingskader dat in de praktijk de uitvoering van Horizontaal Toezicht faciliteert. Het maakt de dialoog mogelijk tussen een zorgaanbieder en de representerende zorgverzekeraar over de vraag of met de interne beheersing de onderkende beheersingsdoelstellingen voor het rechtmatig registreren en declareren van zorg in toereikende mate wordt gehaald.

In het Control Framework worden de beheersingsdoelstellingen, de bijbehorende risico’s en beheersingsmaatregelen opgenomen. Het doel is om op een uniforme wijze hierover verantwoording af te leggen in de keten.

Het Control Framework beschrijft de processtappen die een instelling, verzekeraar en een assurance provider moeten zetten om Horizontaal Toezicht in de praktijk vorm te geven.

Er zijn zeven processtappen gedefinieerd.

Representatie

Zorgverzekeraars werken binnen Horizontaal Toezicht in representatie en steunen op elkaars werkzaamheden. In het kader van Horizontaal Toezicht heeft een zorgaanbieder met één zorgverzekeraar (representerende zorgverzekeraar) te maken.

In aanvulling op het Control Framework hebben zorgverzekeraars een uitwerking van het representatiemodel Horizontaal Toezicht opgesteld. Dit representatiedocument geeft inzicht in de taken en verantwoordelijkheden van de zorgverzekeraars en hoe zij onderling samenwerken en in de kwaliteitsborgen in het representatieproces. Bij het opstellen hiervan zijn de zorgaanbieders en andere stakeholders nadrukkelijk betrokken.

Start met typen en druk op enter om te zoeken