Control Framework

Belangrijk: In september 2018 wordt het Control Framework 2.0 gepubliceerd. Daarop vooruitlopend is al een nieuwe versie ‘risicoprioritering’ gepubliceerd. Voor de risicoprioritering dient daarom dit separate document te worden gehanteerd.

Het Control Framework is een gestructureerd beheersingskader dat in de praktijk de uitvoering van Horizontaal Toezicht faciliteert. Het maakt de dialoog mogelijk tussen een zorgaanbieder en de representerende zorgverzekeraar over de vraag of met de interne beheersing de onderkende beheersingsdoelstellingen voor het rechtmatig registreren en declareren van zorg in toereikende mate wordt gehaald.

In het Control Framework worden de beheersingsdoelstellingen, de bijbehorende risico’s en beheersingsmaatregelen opgenomen. Het doel is om op een uniforme wijze hierover verantwoording af te leggen in de keten.

Het Control Framework beschrijft de processtappen die een instelling, verzekeraar en een assurance provider moeten zetten om Horizontaal Toezicht in de praktijk vorm te geven.

Er zijn zes processtappen gedefinieerd.

control-framework

Start met typen en druk op enter om te zoeken